Войти

Онлайн фитнес клуб

12.90 EUR
1. Līguma priekšmets
1.1. Pārdevējs – interneta tirdzniecības vietnes https://online.bukrey.fit, turpmāk Internetveikals, un ar to saistīto tiesību īpašnieks SIA “BUKREY FIT” reģistrācijas Nr. 40203109645,, juridiskā un pasta adrese: Rīga. Augusta Deglava 108/6-69, LV-1082, kas savas saimnieciskās darbības ietvaros saskaņā ar šo distances līgumu, turpmāk Līgums, piedāvā un pārdod preci Pircējam;
1.2. Pircējs – patērētājs, rīcībspējīga persona, kas ir reģistrējusies Internetveikalā un veic pasūtījumu Internetveikalā. Reģistrējoties Internetveikalā, persona apliecina, ka ir rīcībspējīga un tiesīga iepirkties Internetveikalā;
1.3. Līgums uzskatāms par noslēgtu ar brīdi, kad Pircējs veicis pasūtījumu un atbilstoši šiem Līguma noteikumiem ir veicis samaksu par Preci;
1.4. Pārdevējs ir tiesīgs vienpusēji grozīt un papildināt Līguma noteikumus. Pircējam iepērkoties Internetveikalā, tiek piemēroti Līguma noteikumi, kas ir spēkā preču pasūtīšanas brīdī;
1.5. Pārdevējam ir tiesības bez brīdinājuma ierobežot Pircēja izmantojamos Internetveikala pakalpojumus vai atcelt Pircēja reģistrāciju, ja Pārdevējs uzskata, ka Pircējs, izmantojot Internetveikalu, var pārkāpt vai pārkāpj Līguma noteikumus, mēģina kaitēt Pārdevējam, Internetveikala darbībai vai drošībai, vai trešajām personām;
1.6. Veicot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies ar šo Līgumu un tajā ietvertajiem noteikumiem, viņam tie ir zināmi, viņš tos saprot un pilnībā tiem piekrīt. Pircējs apņemas ar Līguma noteikumiem iepazīties katrā iepirkšanās reizē. Pircējs nav tiesīgs pasūtīt preces Internetveikalā, ja nav iepazinies ar Līguma noteikumiem vai tiem nepiekrīt.

2. Reģistrācija
2.1. Lai varētu izmantot Internetveikala pakalpojumus un iegādāties tajā piedāvātās preces, Pircējam ir jāreģistrējas un jāizveido savu personīgo kontu Internetveikalā, izmantojot reģistrācijas pamatdatus (norādot e-pasta adresi un izvēloties paroli);
2.2. Pēc paroles izveidošanas un reģistrācijas veikšanas, Pircējs apņemas nodrošināt, ka parole netiek atklāta trešajām personām. Pircējs ir atbildīgs par jebkuru viņa veikto darbību Internetveikalā, pievienojoties ar savu paroli. Ja Internetveikala sniegtos pakalpojumus izmanto trešā persona, izmantojot Pircēja piekļuves datus, Pārdevējs šo personu uzskata par Pircēju. Ja Pircējs pazaudē piekļuves datus, viņam ir nekavējoties jāinformē par to Pārdevējs pa tālruni vai e-pastu, kas norādīti Internetveikala vietnē;
2.3. Veicot reģistrāciju, Pircējs var norādīt vai vēlas saņemt Pārdevēja vai viņa partneru paziņojumus vai citus Pircējam noderīgus piedāvājumus, tādējādi piekrītot, ka šādus paziņojumus vai piedāvājumus Pircējam var sūtīt. Ja Pircējs nevēlas tos saņemt un to ir atbilstoši apstiprinājis, Pārdevējs nesūtīs Pircējam reklāmas un informatīvos ziņojumus, izņemot tos, kuri ir nepieciešami, lai izpildītu Pircēja veikto pasūtījumu;
2.4. Reģistrētie Pircēji pēc saviem ieskatiem var norādīt atbilstošās sadaļās savu vārdu, dzimumu, vecumu, dzimšanas gadu un citu informāciju. Sniedzot informāciju par sevi, Pircējs dod tiesības Pārdevējam kā personas datu pārzinim atlasīt, uzkrāt, sistematizēt un izmantot visu to informāciju un datus, kurus Pircējs tieši vai netieši sniedzis, izmantojot Internetveikala pakalpojumus.
2.5. Pircēja sniegtie personas dati tiks apstrādāti, ievērojot Latvijas Republikas normatīvos aktus, kas reglamentē fizisko personu datu apstrādi un aizsardzību. Apstrādājot un glabājot Pircēja personas datus, Pārdevējs izmantos organizatoriskus un tehniskus līdzekļus, kas nodrošinās personas datu aizsardzību no nejaušas atklāšanas, maiņas vai citādas nelikumīgas datu apstrādes.
2.6. Pircēja personas dati tiks izmantoti, lai identificētu Pircēju un Preču saņēmēju, veicot preču pārdošanu un piegādi, izrakstot grāmatvedības dokumentus, atmaksājot pārmaksātu summu un naudu par Pircēja atpakaļ atdotajām precēm, administrējot parādsaistības, veicot citas no Līguma izrietošās saistības, kā arī nodrošinot Pircējam iespēju izmantot citus internetveikala pakalpojumus. Pircēja personas dati var tikt apstrādāti tiešā mārketinga mērķiem, tikai ar Pircēja piekrišanu.
2.7. Pircēja sniegtos personas datus izmantos tikai Pārdevējs un tā partneri, ar kuriem Pārdevējs sadarbojas, veicot Internetveikala administrēšanu, preču piegādi un citus ar Pircēja pasūtījuma izpildi saistītus pakalpojumus. Pārdevējs apliecina, ka neatklās Pircēja personas datus citām trešajām personām, izņemot Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktos gadījumos.
2.8. Pircēja personas dati tiks glabāti ne ilgāk, kā to prasa noteiktie datu apstrādes mērķi.

3. Maksājumi
3.1 Lai iegādātos pakalpojumu, Pircējam ir jāmaksā ar kredītkarti vietnē: https://online.bukrey.fit izvēloties vēlamo pakalpojumu
3.2 Maksājot par pakalpojumu, Klients apstiprina savas maksājumu kartes informācijas datus
3.3. Pēc samaksas Pircējam ir brīva piekļuve Pārdevēja sniegtajiem pakalpojumiem
3.4 Maksājot par pakalpojumu, Klients piekrīt automātiskai ikmēneša naudas norakstīšanai. Līdzekļi tiks debetēti reizi mēnesī par Pārdevēja sniegtajiem tiešsaistes pakalpojumiem Pircējam
3.5 Klients var atcelt naudas līdzekļu automātisko norakstīšanu no maksājumu kartes, sazinoties ar Pārdevēju caur e-pastu info@bukrey.fit
3.6 Pēc automātiskā maksājuma atcelšanas Klients var turpināt izmantot Pārdevēja pakalpojumus 30 dienas pēc pēdējā maksājuma veikšanas.
3.7 Pārdevējs neatgriež Klientam naudas līdzekļus par Klienta veikto maksājumu.
3.8 Klients par piekļuvi Pārdevēja 30 dienu tiešsaistes pakalpojumiem maksā par 12,90 eiro. Veicot pirmo maksājumu, klients piekrīt ikmēneša maksājumiem 12,90 eiro apmērā par turpmāku Pārdevēja tiešsaistes pakalpojumu izmantošanu. Ikmēneša maksājumi tiks veikti 1 reizi katru mēnesi, līdz klients pa e-pastu sazināsies ar Pārdevēju info@bukrey.fit lai atceltu ikmēneša maksājumus.

4. Citi noteikumi
Ja piekļūšana Internetveikalam, reģistrācija Internetveikalā vai pasūtījuma veikšana Internetveikalā nav iespējama vai ir traucēta tehnisku vai no Pārdevēja neatkarīgu iemeslu dēļ, Pārdevējs nav atbildīgs par jebkādiem Pircēja vai trešo personu zaudējumiem